سید محمد امین میرهدایی

مدرس و مربی کسب و کار و توسعه فردی

سید محمد امین میرهدایی هستم و خداوند را سپاسگزارم که تا بحال در کنار بیش از 50 برند بوده ام و از نظر سیستمی و استراتژِی بهبود و توسعه داده ام.